Translate

събота, 19 юли 2014 г.

Божиите пратеници!

Библията ни запознава с посланиците,Божии,
които разкриват Господните,съвършени закони,
необходими за съхраняването на човешкия род
на земята,за опазване здравето и човешкия живот.

Бог- Отец е любящ,милостив,но строг баща,
Който се грижи и милее за Своите Си чада.
Благоразумният човек Му се бои и се смирява; 
следва волята Му и безпрекословно Му се подчинява.

Пророците са небесни пратеници,верни на Бога,
дошли на земята да изпълнят Неговата воля,
посветени във всички тайни,скрити в космоса,
за да разяснят Святата истина,на обикновените хора.

Пророците са посланици,тълкуващи Божието слово,
което поднасят най-вярно и точно:
"Слушайте...,ако има пророк между вас,
Аз,Господ,ще му стана познат
чрез видение,на сън ще му говоря."-
С тези думи,Той,прекратява спора,
разяснявайки на Мариам и Аарон,
че Моисей Му е верен слуга,в целия Му дом
и между всички хора по земята е най-кротък:
"С него,Аз, ще говоря уста с уста,
ясно,...и той ще гледа Господния Образ."-
Велик пророк е бил Моисей и Бог е казал това.
Чрез него,Той е водил израелтяните в пустинята
и е показал в Египет знамения,описани в Библията.

Бог изпраща служителите си, да вършат чрез Него,чудеса!
И Иоан Кръстител също е бил велик пред Господа,
изпълнен:"...със Святия Дух,още от майчината си утроба",
дошъл да обърне сърцата на непокорните към праведността.

Но мисията на Кръстителя била друга,
а не като Моисеевата,постоянно да пророкува.
Иоан е кръщавал народа с вода,
за да направи прав пътя на Господа!

На най-славния пророк - Исус Христос,
разгласяващ истината за Божията мъдрост и любов!
Вестителят на вечния живот,възкресяващ от смъртта
и показал с личния Си пример,велики знамения и чудеса!

Христос - Богочовек,Учител и Спасител на света!
Чрез Новия завет,към святост ни призовава и сега,
за да бъдем сред избраните,записани в книгата на живота,
за да живеем достойно и с благодарност да прославяме Бога!

Исус ни предупреждава за второто Си пришествие,в Божието слово:
"...и ще покажа чудеса на небето горе и знамения,на земята долу...
И всеки,който призове името Господно,ще се спаси...
Още и на слугите Си и на слугините Си ,ще изливам от Духа Си..."

Евангелието ни предсказва,чрез пророк Йоил,
че Бог ще излее на всяка твар,в последните дни,
от Духа Си:"...синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват,
юношите ви ще виждат видения и старците ви ще сънуват..."

Пророците са водачи,избрани от Всевишния Бог,
за да направляват,пазят и закрилят Божия народ!
За Негова прослава,показват милост и любов
и който ги приема,доказва вярата си в Господ!

А който ги отхвърля,в действителност не обича Христа
и далече отстои от Божията мъдрост,и от благодатта,
и не е част от общността на Светата Троица.
Това се доказва от закона за съпричастността в Духа!

На Божиите пратеници,християните,трябва да се доверяват;
да се вслушват в думите им,да ги следват и да им вярват,
когато говорят за наставление,за разобличение или за насърчение,
за тяхно добро,за тяхно поправление и за всеобщо спасение!


Исус Христос превръща
чудотворно водата във вино.